Thủ tục

Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị thuộc Hà Nội có công văn cử cán bộ đi công tác nước ngoài để thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).
Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký văn bản báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt (02 ngày làm việc).
Bước 3: UBND Thành phố ban hành văn bản (02 ngày làm việc).
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ trả kết quả cho đơn vị (01 ngày làm việc).

Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
+ Sáng: từ 8h00 đến 11h00
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ Hà Nội. Số 10 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Công văn cử cán bộ, công chức, viên chức của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đi công tác nước ngoài;
2. Thư mời của tổ chức hoặc đối tác nước ngoài (bản dịch có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị).
3. Thông báo của Ban Tổ chức Thành ủy (đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - UBND Thành phố: 02 ngày làm việc. - Sở Ngoại vụ: 04 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Kết quả thực hiện Quyết định của UBND thành phố Hà Nội
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
2. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
3. Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
4. Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Các thủ tục khác