Thủ tục

Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm có nhu cầu đi nước ngoài về việc riêng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (01 ngày làm việc).
Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký văn bản báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt (01 ngày làm việc).
Bước 3: UBND Thành phố xem xét, phê duyệt (02 ngày làm việc).
Bước 4: Sau khi nhận được ý kiến của UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ có văn bản thông báo.(01 ngày làm việc)
Bước 5: Chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở trả kết quả cho đơn vị (01 ngày làm việc).
Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
+ Sáng: từ 8h00 đến 11h00 
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Cách thức thực hiện Thực hiện theo một trong hai cách sau: - Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ Hà Nội. Số 10 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. - Gửi hồ sơ hành chính (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử: của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ (Email: motcua_songv@hanoi.gov.vn) (sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi bản chính cho Sở)
Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a. Công văn cho phép cán bộ, công chức, viên chức của Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đi nước ngoài về việc riêng.
b. Đơn xin nghỉ phép của cá nhân (ghi rõ lý do xin nghỉ).
c. Thông báo của Ban Tổ chức Thành ủy (đối với trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - UBND Thành phố: 02 ngày làm việc. - Sở Ngoại vụ: 04 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm.
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Kết quả thực hiện Công văn của Sở Ngoại vụ.
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
2. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
3. Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
4. Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, chức,  viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.
6. Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.
 

Các thủ tục khác