Thủ tục

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT)

Trình tự thực hiện

1. Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
2. Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ, tập hợp các ý kiến của các sở, ban, ngành  hữu quan; Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần);
3. Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các các sở, ban, ngành  hữu quan của Thành phố để tổ chức đoàn kiểm tra thẩm định liên ngành Thành phố;
4. Sở GD&ĐT tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu;
5. Sở GD&ĐT gửi văn bản trình UBND Thành phố xem xét;
6. Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
2. Đề án sáp nhập, chia, tách;
3. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ (trong đó có 1 bộ dấu đỏ).

Thời hạn giải quyết 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó: - Tại Sở GD&ĐT Hà Nội: 18 ngày; - Tại UBND Thành phố: 10 ngày .
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ;
- Thông tư  số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ GD&ĐT  về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015.

Các thủ tục khác