Thủ tục

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Trình tự thực hiện

1. Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ xin thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
2. Sở GD&ĐT thẩm tra hồ sơ và gửi Hội đồng thẩm định;
3. Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thành lập hội đồng thẩm định, gồm có: Lãnh đạo UBND thành phố và đại diện các Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan;
4. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ;
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;
6. Sở GD&ĐT gửi văn bản trình UBND Thành phố xem xét;
7. UBND Thành phố ra quyết định;
8. Quyết định thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm phải được gửi về Bộ GD&ĐT.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở GD&ĐT Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình đề nghị về việc xin thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường; Tờ trình phải nêu rõ: Lý do đề nghị thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường; tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh; địa chỉ trụ sở chính, địa điểm đào tạo; chức năng, nhiệm vụ của trường; ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo;
2. Văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính;
3. Đề án thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường với những nội dung chủ yếu sau: Sự cần thiết thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường, đánh giá sự phù hợp của việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tên gọi của trường; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; nguồn lực tài chính; đất đai; dự kiến về cơ sở vật chất, số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, phù hợp với lộ trình đăng ký ngành nghề đào tạo và tuyển sinh; kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn; thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội;
4. Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành đào tạo, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho học tập, giảng dạy;
5. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất); Có diện tích đất xây dựng phân hiệu trường tại trụ sở chính tối thiểu là 02 ha; có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Địa điểm xây dựng trường phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong nhà trường;
6. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch đầu tư xây dựng trường của cơ quan chủ quản đối với hồ sơ đề nghị thành lập trường công lập; văn bản xác nhận của ngân hàng về số vốn góp trong tài khoản của ban quản lý dự án, các minh chứng về quyền sở hữu tài sản kèm theo văn bản định giá tài sản góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường tư thục; Vốn đầu tư xây dựng phân hiệu trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ. Vốn đầu tư xây dựng phân hiệu trường công lập phải được cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch. Vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và có minh chứng hợp pháp.
7. Đối với trường tư thục, hồ sơ còn phải có:
- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập phân hiệu trường của các thành viên góp vốn;
- Danh sách trích ngang các thành viên ban sáng lập;
- Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;
 - Dự kiến chủ tịch và hội đồng quản trị của trường.

Số lượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó có 1 bộ dấu đỏ).

Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó: - Tại Sở GD&ĐT Hà Nội: 14 ngày; - Tại UBND Thành phố: 04 ngày .
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.
- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục;
- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Các thủ tục khác