Thủ tục

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp sư phạm đề nghị giải thể phân hiệu trường)

Trình tự thực hiện

1. Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ xin giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
2. Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ, tập hợp các ý kiến của các sở, ban, ngành hữu quan; hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần) và trình UBND Thành phố;
3. UBND Thành phố tổ chức đoàn kiểm tra tình trạng thực tế của trường;
4. Căn cứ và kết quả kiểm tra, UBND Thành phố ban hành Quyết định giải thể phân hiệu trường trung cấp và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn của trường (do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc nhà đầu tư ký nếu là trường tư thục) đề nghị giải thể phân hiệu trường, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó: - Tại Sở GD&ĐT Hà Nội: 12 ngày; - Tại UBND Thành phố: 03 ngày .
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009
- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05  tháng 11  năm 2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục;
Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015.
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Các thủ tục khác