Thủ tục

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Trình tự thực hiện

1. Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
2. Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ, tập hợp các ý kiến của các đơn vị liên quan; Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần);
3. Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định;
4. Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
 

Cách thức thực hiện Nộp 01 bộ hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trong đó nêu rõ ngành đề nghị bổ sung để tổ chức đào tạo;
2. Báo cáo các điều kiện bảo đảm đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên phù hợp với ngành đào tạo giáo viên đề nghị bổ sung để tổ chức đào tạo kèm theo các giấy tờ chứng minh.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả kết quả: 01 ngày) - Các phòng chức năng thụ lý, giải quyết: 07 ngày - Lãnh đạo Sở phê duyệt: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện Trường trung cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp của Giám đốc Sở GD&ĐT.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu Trường trung cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội.
 

Các thủ tục khác