Thủ tục

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự thực hiện

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

Cách thức thực hiện Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp, Hà Nội. Địa chỉ: Số 221, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh; 
- Quyết định thành lập chi nhánh; 
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp; 
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh; 
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Lệ phí Không có thông tin
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp.

Yêu cầu Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.
Cơ sở pháp lý
- Luật 01/2016/QH14 Luật Đấu giá tài sản;
- Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
- Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá.

Các thủ tục khác