Thủ tục

Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

Trình tự thực hiện
- Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc; nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.
+ Bước 3: Ban hành văn bản xác nhận nội dung quảng cáo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón:
Trước khi tổ chức hội thảo ít nhất 01 ngày, tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo gửi các giấy tờ, tài liệu tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra, giám sát.
Ban hành văn bản đồng ý hoặc không đồng ý nội dung hội thảo phân bón.
Cách thức thực hiện Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Địa chỉ: 38 Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Hồ sơ bao gồm: 
* Đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo Mẫu số 25 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; 
- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng cáo loại phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất; 
- 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo. 
* Đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 
- Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: chương trình (ghi rõ nội dung báo cáo); thời gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên; 
- Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới thiệu loại phân bón sản xuất trong nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo lần thứ hai trở lên mà nội dung hội thảo không thay đổi thì có văn bản đăng ký tổ chức hội thảo nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức, không phải nộp các giấy tờ theo quy định tại điểm a, b, c khoản này. Trường hợp có thay đổi về nội dung hội thảo thì nộp văn bản, giấy tờ quy định tại điểm a, b khoản này.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. - 1 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo
Lệ phí Chưa quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 25: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 4441/QĐ/BNN-BVTV, ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Nghị định 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 của Chính phủ Về quản lý phân bón.
- Nghị định 181/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

Các thủ tục khác