Thủ tục

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II và các giấy tờ có liên quan) đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các giấy tờ liên quan) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của xã) gửi Cơ quan làm công tác dân tộc cấp Thành phố;
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của huyện, Cơ quan làm công tác dân tộc cấp Thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan công an cấp Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố; bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và các giấy tờ có liên quan khác), thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn Thành phố và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định (kèm theo file mềm gửi qua email: vudantocthieuso@cema.gov.vn).

Cách thức thực hiện - Qua bưu điện; - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp xã. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp huyện. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

*) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình Chủ tịch UBND Thành phố kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
+ Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
+ Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).     
*) Số bộ hồ sơ: 01

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ban Dân tộc Thành phố
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đưa ra khỏi danh sách danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Lệ phí Không có thông tin
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 05 phụ lục II kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Chính phủ: Đơn đề nghị

- Mẫu số 06 phụ lục II kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Chính phủ: Biên bản họp liên tịch thôn

- Mẫu số 07 phụ lục II kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Chính phủ: Biên bản kiểm tra

Yêu cầu - Người có uy tín chết; - Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này); - Người có uy tín vi phạm pháp luật; - Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành; - Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Các thủ tục khác