Thủ tục

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất.
- Bước 2: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định.
- Bước 3: Hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
- Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Hồ sơ bao gồm: 
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 
- Điều lệ; 
- Phương án sản xuất kinh doanh; 
- Danh sách thành viên; 
- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 
- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Lệ phí 100.000 đồng/lần (Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (Mẫu I.1, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT)
- Phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu I.2, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT)
- Danh sách thành viên (Mẫu I.3, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT)
- Danh sách hội đồng quản trị (Mẫu I.4, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT)
Yêu cầu - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; - Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012; - Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012; - Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.
Cơ sở pháp lý
- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

Các thủ tục khác