Thủ tục

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì giám đốc sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, Cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia liên kết đào tạo.
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Yêu cầu a) Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện theo đề nghị của các bên liên kết. b) Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách nhiệm: - Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học; - Bồi hoàn cho học sinh khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động; - Thanh toán các khoản lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động. - Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính phủ : Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ GDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thủ tục khác