Thủ tục

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Trình tự thực hiện

- Xã tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
-  Huyện kiểm tra công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).
Ngoài thành phần hồ sơ trên, bổ sung:
- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.
- Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.
- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.
Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Báo cáo số liệu trước 30/12 hàng năm.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Các thủ tục khác