Thủ tục

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu). 
- Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện. 
- Bản sao thẻ an toàn đã được cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện
Lệ phí Không có thông tin
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/07/2017)

Yêu cầu Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.
Cơ sở pháp lý
- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/07/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 

Các thủ tục khác