Thủ tục

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Trình tự thực hiện
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá lập hồ sơ gửi về Chi cục Thủy sản.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký bè cá cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011). Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định  cơ quan đăng ký bè cá phải thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký bè cá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Chi cục Thủy sản Hà Nội: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đăng ký bè cá ( Phụ lục số 05);
- Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp về quyền sử dụng mặt nước, hoặc quyền thuê mặt nước đặt bè cá;
-  Sơ đồ hoặc ảnh chụp vùng nước nơi đặt bè cá (nếu có);
- Giấy cam kết đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng bè cá.
- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ (bản gốc) đối với trường hợp cấp lại;
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký bè cá
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký bè cá ( Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011).

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản;
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;
- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;
- Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
- Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

Các thủ tục khác