Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
91 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

92 Cấp giấy phép khai thác thủy sản (cấp lần đầu) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

93 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

94 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

95 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

96 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

97 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

98 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

99 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

100 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :