Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

12 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

14 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

16 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

17 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

18 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

20 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2726 Thủ tục / 273 Trang

Trang :