Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
2651 Thủ tục 93: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2652 Thủ tục 94: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2653 Thủ tục 95: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2654 Thủ tục 96: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2655 Thủ tục 97: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2656 Thủ tục 98: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2657 Thủ tục 99: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2658 Thủ tục 100: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2659 Thủ tục 101: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau). (TTHC mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2660 Thủ tục 102: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :