Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

32 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

33 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

34 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

35 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

36 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

37 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

38 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

39 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

40 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :