Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

42 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

43 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

44 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

45 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

46 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

47 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

48 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

49 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

50 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :