Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp lại giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

43 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

44 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

45 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

46 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

47 Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

48 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

49 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

50 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

Tổng số 2725 Thủ tục / 273 Trang

Trang :