Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (TTHC chung cho cấp sở, cấp huyện) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

42 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

43 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

44 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

45 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

46 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

47 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

48 Cho thuê rừng đối với tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

49 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

50 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2728 Thủ tục / 273 Trang

Trang :