Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

52 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

53 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

54 Thông báo hoạt động khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

55 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

56 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

57 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

58 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

59 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

60 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

Tổng số 2725 Thủ tục / 273 Trang

Trang :