Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

72 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

73 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

74 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

75 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

76 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

77 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TTHC mức độ 1)

Sở Công thương

78 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

79 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

80 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2730 Thủ tục / 273 Trang

Trang :