Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

72 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

73 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

74 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

75 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

76 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

77 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

78 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

79 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

80 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2777 Thủ tục / 278 Trang

Trang :