Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

82 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

83 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

84 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

85 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

86 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

87 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

88 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

89 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

90 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (TTHC mức độ 1)

Sở Công thương

Tổng số 2725 Thủ tục / 273 Trang

Trang :