Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

9 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

10 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 71 Thủ tục / 8 Trang

Trang :