Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

12 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

13 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

14 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

15 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

16 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

17 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

18 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

19 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

20 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 71 Thủ tục / 8 Trang

Trang :