Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

22 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

23 Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

24 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

25 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

26 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

27 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

28 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

29 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

30 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 71 Thủ tục / 8 Trang

Trang :