Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

32 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

33 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

34 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

35 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

36 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

37 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

38 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

39 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

40 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 71 Thủ tục / 8 Trang

Trang :