Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

42 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

43 Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

44 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

45 Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

46 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

47 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

48 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

49 Phê duyệt liên kết giáo dục (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

50 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 71 Thủ tục / 8 Trang

Trang :