Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

52 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

53 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

54 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

55 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

56 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

57 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

58 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

59 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

60 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 71 Thủ tục / 8 Trang

Trang :