Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công) (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

22 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuộc sở hữu Nhà nước (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

23 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

24 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

25 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do UBND Thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã quyết định việc đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

26 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

27 Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

28 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

29 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

30 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

Tổng số 58 Thủ tục / 6 Trang

Trang :