Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

42 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

43 Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

44 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

45 Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

46 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

47 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

48 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

49 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

50 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 73 Thủ tục / 8 Trang

Trang :