Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Thủ tục: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cấp Thành phố (TTHC mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

72 Thủ tục 51: Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam. (TTHC Mức độ 2) (TTHC mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

73 Thủ tục 50: Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định tại điểm b và c, khoản 1, Điều 11 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006. (TTHC Mức độ 2) (TTHC mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

74 Thủ tục 47: Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006. (TTHC Mức độ 2) (TTHC mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

75 Thủ tục 48: Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định tại Điều 14 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.(TTHC Mức độ 2) (TTHC mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

76 Thủ tục 49: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. (TTHC Mức độ 2) (TTHC mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

77 Thủ tục 33: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

78 Thủ tục 34: Đăng ký Văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất mua từ thị trường nội địa cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

79 Thủ tục 35: Cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp.(TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

80 Thủ tục 36: Cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

Tổng số 89 Thủ tục / 9 Trang

Trang :