Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Thủ tục 37: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

82 Thủ tục 38: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

83 Thủ tục 39: Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

84 Thủ tục 40: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

85 Thủ tục 41: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập cho các doanh nghiệp.(TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

86 Thủ tục 42: Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

87 Thủ tục 43: Cấp giấy phép điều chỉnh thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định tại điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

88 Thủ tục 45: Cấp giấy phép điều chỉnh thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định tại điểm c, khoản 1, Điều 10 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

89 Thủ tục 46: Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong theo qui định tại điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006. (TTHC Mức độ 2)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

Tổng số 89 Thủ tục / 9 Trang

Trang :