Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp sư phạm đề nghị giải thể phân hiệu trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Thành lập trường Trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường Trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp sư phạm (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

7 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Giải thể trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường Trung học phổ thông chuyên; trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

9 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 65 Thủ tục / 7 Trang

Trang :