Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND thành phố, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

2 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND thành phố, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

3 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

4 Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

5 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

6 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

7 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

8 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

9 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

10 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

Tổng số 90 Thủ tục / 9 Trang

Trang :