Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

2 Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

3 Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

4 Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

5 Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

6 Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

7 Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

8 Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

9 Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

10 Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

Tổng số 10 Thủ tục / 1 Trang