Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

2 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

3 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

4 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

5 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

6 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

7 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 122 Thủ tục / 13 Trang

Trang :