Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 1: Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (TTHC Mức độ 1)

Kho bạc nhà nước Hà Nội

2 Thủ tục 2: Thu chi Ngân sách thường xuyên (TTHC Mức độ 1)

Kho bạc nhà nước Hà Nội

3 Thủ tục 3: Nghiệp vụ kho quỹ (TTHC Mức 1)

Kho bạc nhà nước Hà Nội

Tổng số 3 Thủ tục / 1 Trang