Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do UBND Thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã quyết định việc đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

2 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

3 Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

4 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

5 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

6 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

7 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

8 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

9 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

10 Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

Tổng số 34 Thủ tục / 4 Trang

Trang :