Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2 Thủ tục: Hỗ trợ đào tạo nghề (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3 Thủ tục: Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

4 Thủ tục: Hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có việc làm mới hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

5 Thủ tục: Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

6 Thủ tục: Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

7 Thủ tục: Nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp từ các tỉnh khác đến sau khi đã có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8 Thủ tục: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi các tỉnh khác sau khi đã có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9 Thủ tục: Cấp xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp đối với người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10 Thủ tục: Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với trường hợp đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp do không trực tiếp đến thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo lịch hẹn của Trung tâm Giới thiệu việc làm; hoặc bị tạm giam theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) (TTHC mức 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 106 Thủ tục / 11 Trang

Trang :