Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 1: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với doanh nghiệp tư nhân. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2 Thủ tục 2: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

3 Thủ tục 3: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty cổ phần. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

4 Thủ tục 4: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty hợp danh. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

5 Thủ tục 5: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

6 Thủ tục 6: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với chi nhánh, văn phòng đại diện. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

7 Thủ tục 7: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 1 thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

8 Thủ tục 8: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

9 Thủ tục 9: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

10 Thủ tục 10: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 1 thành viên được thành lập trên cơ sở tách công ty cùng loại. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

Tổng số 171 Thủ tục / 18 Trang

Trang :