Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 2)

Công an Thành phố

2 Thủ tục: Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 1)

Công an Thành phố

3 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 1)

Công an Thành phố

4 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 1)

Công an Thành phố

5 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 1)

Công an Thành phố

6 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 2)

Công an Thành phố

7 Thủ tục: Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 1)

Công an Thành phố

8 Thủ tục: Cấp giấy chuyển hộ khẩu (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 2)

Công an Thành phố

9 Thủ tục: Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 2)

Công an Thành phố

10 Thủ tục: Xóa đăng ký thường trú (Tại CA cấp Huyện) (TTHC mức độ 2)

Công an Thành phố

Tổng số 121 Thủ tục / 13 Trang

Trang :