HNP - Ngày 26/12/2018 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký bàn hành Quyết định số 6983/QĐ-UBND về việc công bố công khai só liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem