Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
36/2003/NQ-HĐ 13/02/2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỦA ÔNG PHAN VĂN VƯỢNG
Còn hiệu lực
35/2003/NQ-HĐ 13/02/2003 NGHỊ QUYẾT V/V ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, PHỐ MỚI Ở HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII ( Kỳ họp thứ tám từ ngày 11 đến ngày 13/2/2003)
Còn hiệu lực
34/2003/NQ-HĐ 13/02/2003 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ KIỀM CHẾ GIA TĂNG VÀ TIẾN TỚI GIẢM DẦN TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
33/2003/NQ-HĐ 13/02/2003 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003)
Còn hiệu lực
28/2002/NQ-HĐ 19/07/2002 NGHỊ QUYẾT Về một số cơ chế, chính sách để thực hiện đề án "Mốt số vấn đề cấp bách về giao thông và văn minh đô thị"
Còn hiệu lực
31/2002/NQ-HĐ 19/07/2002 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2001 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 7 (Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2002)
Còn hiệu lực
29/2002/NQ-HĐ 19/07/2002 NGHỊ QUYẾT Thông qua “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Còn hiệu lực
22/2002/NQ-HĐ 18/01/2002 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2002 (HĐND Thành phố Hà Nội - Khóa XII, Kỳ họp thứ 6, từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002)
Còn hiệu lực
24/2002/NQ-HĐ 18/01/2002 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LẬP QŨY KHUYẾN NÔNG VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 - TỪ NGÀY 16 ĐẾN 18 THÁNG 01 NĂM 2002)
Còn hiệu lực
23/2002/NQ-HĐ 18/01/2002 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII kỳ họp thứ 6 - Từ ngày 16 đến 18 tháng 1 năm 2002)
Còn hiệu lực

Tổng số : 466 văn bản / 47 trang

Trang :