Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/2001/NQ-HĐ 18/07/2001 NGHỊ QUYẾT Bổ sung, sửa đổi 1 số điểm của Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 của HĐND Thành phố khoá XI ban hành Quy chế tạm thời về khen thưởng đối với HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
13/2001/NQ-HĐ 16/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐND VÀ THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỦA ÔNG TRẦN VĂN TUẤN KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
15/2001/NQ-HĐ 16/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND, TRƯỞNG BAN VH - XH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII NHIỆM KỲ 1999-2004 (HĐND TP khóa XII, Kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
14/2001/NQ-HĐ 16/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA ÔNG PHÙNG HỮU PHÚ KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
10/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2001 (HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Còn hiệu lực
11/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2001 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Còn hiệu lực
12/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1999 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001)
Còn hiệu lực
08/2000-NQ/HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2000 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực
07/2000/NQ-HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT V/V ĐẶT TÊN VÀ ĐIỀU CHỈNH TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, PHỐ Ở HÀ NỘI.(Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực
09/2000/NQ-HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực

Tổng số : 457 văn bản / 46 trang

Trang :