Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
25/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
Hết hiệu lực
08/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết 17/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
19/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 07/12/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 457 văn bản / 46 trang

Trang :