Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
14/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 08/12/2021 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND 08/12/2021 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
17/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực
16/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 08/12/2021 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND 08/12/2021 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2898 văn bản / 290 trang

Trang :