Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2001 (HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Còn hiệu lực
11/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2001 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Còn hiệu lực
12/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1999 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001)
Còn hiệu lực
08/2000-NQ/HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2000 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực
06/2000-NQ/HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT V/V THỰC HIỆN PHÁP LỆNH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực
07/2000/NQ-HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT V/V ĐẶT TÊN VÀ ĐIỀU CHỈNH TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, PHỐ Ở HÀ NỘI.(Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực
09/2000/NQ-HĐ 21/07/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)
Còn hiệu lực
03/2000/NQ-HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2000 (HĐND thành phố Hà Nội Khoá XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/1/2000)
Còn hiệu lực
04/2000/NQ-HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2000 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000)
Còn hiệu lực
05/2000-NQ/HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1998 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000)
Còn hiệu lực

Tổng số : 463 văn bản / 47 trang

Trang :