Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
30/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố
Còn hiệu lực
09/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thông qua chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 358 văn bản / 36 trang

Trang :