Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
40/2022/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
39/2022/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/2022/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
36/2022/QĐ-UBND 25/10/2022 Về việc bổ sung điểm m khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/2022/QĐ-UBND 25/10/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
35/2022/QĐ-UBND 14/10/2022 Về việc ban hành Quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/2022/QĐ-UBND 10/10/2022 Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
33/2022/QĐ-UBND 03/10/2022 Về việc ban hành "Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
32/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc điều chỉnh tổng biên chế viên chức thành phố Hà Nội năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực

Tổng số : 2936 văn bản / 294 trang

Trang :