Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
18/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
19/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc Thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp Thành phố
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
31/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
30/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị trực thuộc
Còn hiệu lực

Tổng số : 2936 văn bản / 294 trang

Trang :